Kompletteringar gällande punktutsläpp av närsalter till PLC5 och TRK95

Genomgångar av nytillkommande (i jämförelse med TRK-projektet) industrianläggningar inom flyg-, livsmedels-, avfallsbranscherna m.m. har gjorts.

Ett- till ett-kopplingar mellan anläggningar i de gamla TRK-listorna och EMIR060806 har etablerats för de flesta tillståndspliktiga anläggningarna med Noch/ eller P-utsläpp under något av åren 1995 och 2005. Detta gäller både industrier och reningsverk.

Historiska studier av utsläppsregistreringar i EMIR under åren kring 1995 har använts för att åstadkomma reviderade utsläppsuppgifter för industrianläggningarna avseende detta år. Valet av utsläppsuppgift för 2005 blev lite mer komplicerat. I regel har föredragits uppgifter avseende 2005, men för vissa anläggningar har använts kvalitetsgranskade data från KUR-projektet avseende 2004. För industrianläggningar som ingår i de årliga belastningsberäkningarna har också jämförelser gjorts med KUR-uppgifterna.

För de uppåt 500 tillståndspliktiga reningsverken har det – med några undantag – dock ej funnits tid att studera historiska utsläppsdata i EMIR. Däremot har nedläggningar och nystarter gåtts igenom för denna bransch. Som utsläppsuppgifter för 1995 har för dessa anläggningar (efter vissa kopplingsbestyr) använts TRK-data. 2005 års utsläpp för de kustnära verken hämtades från underlagen till belastningsrapporteringarna medan utsläppen från inlandsverken kvalitetsgranskades (och rättades i några fall) inom ramen för PLC5-projektet.

Från TRK-listan har de verk uteslutits som bedömts ha lagts ned/kopplats om under åren före 1995. Utsläpp 1995 för de återstående C-verken har beräknats med metodik och emissionsfaktorer hämtade från projektet Indata mindre punktkällor.

Populationen av C-reningsverk med utsläpp 2005 har bestämts genom att dessutom stryka verk på TRK-listan med nedläggningsår 1995 – 2004. Utsläppen har beräknats med samma metodik och parametervärden som avseende 1995. Detta leder till en mindre underskattning för de små verken av 2005 års utsläpp eftersom inget försök gjorts att få med bidragen från små verk som nystartats2 under perioden.

Som förberedelse för inläggning i TPS Vatten (TBV) har data separerats i ”metadata” och ”produktionsdata” och formaterats på föreskrivet sätt.

En summering över framställda listor ger följande statistik.

Tabell 1. Utsläpp av kväve och fosfor 1995 och 2005 från industrier och reningsverk.
Antalsuppgifterna avser anläggningar som bedömts ha haft utsläpp minst ett av åren 1995 och 2005 av minst en av parametrarna N-tot och P-tot.

Källtyp Antal Ntot ton 2005 Ntot ton 1995 Ptot ton 2005 Ptot ton 1995
Industri 153 5 363 6 848 369 448
KARV AB 477 17 249 25 663 311 465
KARV CU 828 1 810 2 022 54 58
Totalt 1458 24 422 34 533 734 971

Tabell 2. Utsläpp av kväve och fosfor 2005 från industrier efter verksamhetskod.
Antalsuppgifterna avser anläggningar som bedömts ha haft utsläpp 2005 av minst en av parametrarna N-tot och P-tot. Variabeln Ant_emir avser totala antalet aktiva anläggningar i EMIR060806 med respektive verksamhetskod.

Verksam- hetskod branschnamn In- stans An- tal Ant_emir Ntot_ton Ptot_ton
13.1-1 Järn utvin/brytn/anrikn/sintr A 3 6 488,1 0,6
13.2-1 Malm ej Fe/U/Th, utvinn/brytn A 7 39 97,7 0,0
15.1-6 Slaktbiprod mm >10000 t/år A 2 10 49,7 0,3
15.4-1 Olja/fett veg/anim >1000 t/år B 1 2 23,4 3,1
15.83-1 Sockertillverkning B 2 4 62,3 0,5
20.203-1 Träfiberskivor Massa-m/km; Re.fibm>10000 A 3 2 8,6 1,9
21.111-1 t/å A 19 20 538,7 35,2
21.112-1 Massa sulfat A 21 21 2174,2 258,7
21.113-1 Massa sulfit A 5 5 454,6 41,5
21.12-1 Papper/kartong oint.>10000t/år A 13 15 99,6 2,2
21.12-2 Papp/kart. oint.>100-10000t/år B 1 4 0,2 0,0
21.2-1 Pappers-/Pappvaror torr proc C 1 5 0,1 0,0
23.2-1 Mineraloljor raffinering A 5 5 32,0 5,9
24.13-1 Oorg.kem.prod kem.reak A 2 15 4,5 0,8
24.14-1 Org.baskemikalier kem.reak NPK-gödsel/Oorg.N-pr A 5 12 64,8 1,6
24.15-1 kem.reak B 2 2 103,7 1,7
24.16-1 Basplastpolymer kem.reak A 2 14 2,6 0,5
24.41-1 Läkemedelsfabrik kem.syntes A 1 5 89,0 1,6
24.41-2 Läkemedel biosynt. >10 m3 Fabrik orgkemprod A 2 2 8,5 0,9
24.66-1 övr,kemreakt A 4 22 129,6 1,1
24.7-1 Cellulosa regenererad A 1 2 1,7 1,3
27 Stål- och metallframställning 1 128 42,0 0,0
27-1 Järn-/Stålverk masugn mm A 7 14 514,5 0,4
27-2 Järn-/Stålverk valsning A 2 14 130,4 0,0
28 Metallvarutillv,ej maskiner mm Tillv Motor-,Släpfordon mm 2 960 0,2 1,1
34 övr 1 84 0,0 7,7
37.01 JÄRN- ELLER STÅLVERK A 1 1 127,0 0,0
40-1 Förgasn/-bränn >200 MW A 1 39 1,9 0,0
40-2 Förgasn/-bränn 10-200 MW B 3 383 5,0 0,0
63.23-1 Flygplats civil, i-bana >1200m A 12 43 33,5 0,2
75.224-1 Flygplats militär mm Avfall dep/f.brä mm B 4 10 34,1 0,0
90.004-1 >100000t/å A 2 34 40,9 0,0
Totalt 138 1922 5363 369

2Ett hundratal sådana verk har påträffats vid genomgång av EMIR. Eftersom man saknar uppgifter om såväl utsläpp som storlek och reningsteknik har vi valt att bortse från dessa utsläpp i stället för att göra en osäker kvantifiering av dem.