Långsiktig plan för programområdet Farliga Ämnen

Ett förslag till långsiktig plan för programområdet "Farliga Ämnen" presenteras. Planen avser utgöra ett vägledande dokument, dels för Naturvårdsverkets prioriteringar inom området, samt dels för projektplanering och samordning inom SMED. Planen har avstämts med Naturvårdsverket under arbetets gång.

Arbetet har utförts i två steg:

  1. Inventering av vilka databehov som föreligger
  2. Utformning av en långsiktig plan

I samråd med Naturvårdsverket har behovsinventeringen begränsats avseende internationella åtaganden till att omfatta rapporteringar enligt PRTR/E-PRTR, CLRTAP, HELCOM, OSPAR och Vattendirektivet. De nationella behoven av utsläppsdata diskuteras, både utifrån formella krav och eventuella strategiska behov.

Samtliga farliga ämnen för vilka rapporteringskrav enligt PRTR/E-PRTR föreligger har sammanställts, med uppgifter om till vilka media som utsläppsdata ska avse. Genom att dela upp området i utsläppskategorier kan arbetet med andra utsläppskällor än rapporterande punktkällor kan fokuseras och göras mer överskådligt. Ett förslag på fyra utsläppskategorier presenteras, med utgångspunkt från den kravbild som PRTR-protokollet ställer:

  1. Rapporterande företag, exkl. utsläpp pga. oavsiktlig bildning
  2. Icke-rapporterande företag, exkl. utsläpp pga. oavsiktlig bildning
  3. Utsläpp pga. oavsiktlig bildning
  4. Diffusa källor

Planen pekar på en rad områden i behov av utveckling. Framför allt saknas till stora delar kunskap om diffusa källor. I planen föreslås därför en stegvis metodik för hur detta område ska kunna förbättras. Inom detta projekt har en inledande arbete med kartläggning av spridningsvägar för 65 av totalt 91 PRTR/E-PRTR ämnen genomförts, i syftet med att bl.a. identifiera vilka av ämnena som kan spridas diffust.

Planen omfattar diskussion om kort- och långsiktiga utvecklingsbehov, samt förslag till fortsatt arbete.