Utredning: Animaliskt och vegetabiliskt avfall

Projektet har syftat till att öka kvalitén på de uppgifter ang. organiskt avfall från tjänstesektorn som samlas in för rapportering till EU samt att göra ett försök till jämförelse mellan uppkomna mängder och mängder som behandlas biologiskt.

I dagsläget används avfallsfaktorer, framtagna av Avfall Sverige, för att beräkna mängden uppkommet organiskt avfall (matavfall) från livsmedelsbutiker, storkök och restauranger. En litteraturstudie visar att det då inte fanns några bättre faktorer att använda.

Inom projektet jämfördes också de 2006 rapporterade mängderna organiskt avfall från samtliga branscher exkl. hushåll med vad som behandlats biologiskt under samma år. Jämförelsen visar en differens på över 1 miljon ton avfall. Förklaringen antas vara att en stor del av det avfall som uppkommer i livsmedelsindustrin går direkt som djurfoder e.dyl. samt att de av faktorerna
framräknade mängderna från butiker, storkök och restauranger inte tar hänsyn till om avfallet sorteras eller inte (det är mycket som slängs i det blandade avfallet och går till förbränning).

Avslutningsvis identifierad projektet att det förekommer många olika benämningar på denna typ av avfall och att det är viktigt att man i kommunikation och jämförelser gör klart vad som avses.