Utveckling av mer platsberoende parameterisering av ICECREAMDB

Tidigare jämförelser mellan uppmätta fosforförluster och simulerade resultat med ICECREAMDB-modellen visade vissa systematiska avvikelser som kunde kopplas till jordarten i de studerade områdena (Djodjik m.fl., 2008). I den tidigare studien var simuleringarna gjorda med de standardiserade parameteriseringarna för olika jordarter som användes för PLC5-beräkningarna. Inför nästa PLC-omgång bedöm-de vi det därför som viktigt att se över generaliteten i den jordartsrelaterade param-eteriseringen och också göra en bedömning av hur platsberoende den är. I den här rapporten redovisas ett inledande arbete där den jordartsrelaterade PLC5-parameteriseringen respektive mer platsspecifik parameterisering testades på tre olika fält som ingår i miljöövervakningsprogrammet ”Observationsfält på åker-mark”. Fälten består av jordarterna sandy loam och loam och valdes eftersom de representerar jordarter som förekommer i samtliga läckageregioner i Sverige och motsvarar över 50% av jordbruksarealen i 12 av de 22 regionerna. De spelar därför en viktig roll vid beräkningen av de regionala utlakningskoefficienterna.

Resultaten visade att standardparameteriseringarna för ICECREAMDB-modellen från PLC5-beräkningarna fungerade i stort sett bra för att återge avrinningsmönst-ret i de tre observationsfälten vid simuleringar under 5-9 års perioder. Simulering-arna återgav i stort sett mätvärdena för när flödestopparna börjar och slutar, men inte på något fält lyckades modellen återge pikflödena i flödestopparna och den ackumulerade avrinningen underskattades i fyra av de fem olika körningarna. För de simulerade resultaten av P-förluster gällde det omvända, då förlusten av både total-P och löst P överskattades med standardparameteriseringarna.

Med platsspecifik parameterisering underskattades avrinningen ytterligare, medan överskattningen av total-P minskade. Vid testen av den platsspecifika parameterise-ringen hade sättningen av vattenlagringskapaciteten i marken, dvs porositet, fältka-pacitet och vissningsgräns, stor betydelse för totala avrinningen och för fördelning-en av flödena mellan ytavrinning, makroporflöde och flöde i mikroporregionen. Eftersom vattenflödena i sin tur styr P-flödena i modellen hade dessa parametrar även stor betydelse för P-flödena. Små förändringar i parameteriseringen av både lerhalten och pH hade stor påverkan på de simulerade fosforförlusterna. Inte i något fall förbättrades precisionen i beräkningarna då parametrar för vatten-lagringskapaciteten i marken sattes efter fältdata istället för enligt de funk-tioner som använts i PLC5-arbetet.

Det här presenterade arbetet var en inledande test av några av de standardpa-rameteriseringar som användes i PLC5-beräkningarna. En fortsatt studie, finansierad inom ramen för SLUs fortlöpande miljöanalysarbete kommer att göras under 2009 för att täcka in fler jordarter och också större regionala skillnader vad gäller klimatfaktorerna.