Sakområde Avfall

SMED Avfall tar fram rikstäckande uppgifter om avfallsflöden (avfallsslag och mängder) och behandling av olika typer av avfall. Undersökningarna täcker in totala mängder uppkommet avfall i Sverige (53 avfallsslag) från samtliga näringsgrenar (uppdelat i 18 sektorer) samt avfall från hushåll. För behandling finns uppgifter om återvinning och bortskaffande av avfall uppdelat på sex behandlingssätt. Därtill samlas uppgifter om förbehandling samt kapaciteter för olika behandlingsmetoder in. Normalt redovisas uppgifterna på nationell nivå, men för avfallsbehandling finns länsvisa uppgifter.

Uppgifterna som samlas in används av Naturvårdsverket bl.a. i Sveriges rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 EC. Rapporteringen görs vartannat år. EU använder sedan denna statistik för att följa upp utvecklingen inom avfallshanteringen på EU-nivå.

Uppgifter som samlats in används också för att följa upp de nationella miljömålen kopplade till avfall och för att ge en bättre bild av prioriterade avfallsströmmar t.ex. textilier, matavfall, byggavfall och elektronikavfall.  Avfallsstatistiken utgör också en viktig del i Sveriges nationella avfallsplan, dels utgör en av statistikrapporterna (Avfall i Sverige 2008) en underlagsrapport till avfallsplanen, dels har avfallsstatistiken använts som utgångspunkt för några underslagsstudier, t.ex. Miljöpåverkan Från Avfall och Potential För Ökad Återvinning.

Uppgifter från avfallsstatistiken används också i olika forskningsprojekt. I t.ex. forskningsprogrammet Hållbar Avfallshanteringen har uppgifterna använts i samband att man förutsäger avfallsutvecklingen till år 2030 i olika scenarier.