Data

PLC5

GIS-skikt använda inom PLC5-projektet
Angående belastningar per delavrinningsområde

Belastningsberäkningar i PLC5 baseras på förädling av indata från olika nationella databaser och ingen information eller uppdateringar utifrån lokal information har skett. Ambitionen har trots detta varit att ta fram belastningsdata med så fin geografisk upplösning som möjligt, vilket innebär osäkerheter, som man skall ta i beaktning vid användning av indata och resultat från beräkningarna.

SMED rekommenderar att belastningsdata på delavrinningsområdesnivå hanteras med stor försiktighet!
Områdeskopplingstabell

Kopplingstabell mellan Delaro-id, Havsområden, Rapporteringsområden, Huvudavrinningsområden och Havsbassänger. Delaro-id utgör Delavrinningsområden på land och Havsområden på öar. Delaro-id är den högsta geografiska upplösning som SMED redovisar resultat på inom detta projekt Omradeskopplingstabell_PLC5 (1969 kB)
Delavrinningsområde Land Delavrinningsomrade_Land_PLC5 (20777 kB)
Delavrinningsområden på öar Delavrinningsomrade_Oar_PLC5 (4048 kB)
Rapporteringsområden (PLC5-område) Rapporteringsomraden_PLC5 (7352 kB)
Huvudavrinningsområden Huvudavrinningsomraden_PLC5 (4560 kB)
Utlakningsregioner UtlakningsregionPLC5 (2656 kB)
PLC5 innehåller sex flikar:

I tabellernas kolumner visas följande:
1. Områdesindelning - Havsbassäng, Huvudavrinningsområde eller PLC5-område.
2-35. Belastning från punktkällor och diffusa källor i enheten Kg/år uppdelad på bruttobelastning (BruttoBel), nettobelastning (NettoBel), bruttobelastning bakgrund (BruttoBakBel), nettobelastning bakgrund (NettoBakBel), antropogen bruttobelastning (BruttoAntBel) och antroponen nettobelastning (NettoAntBel). AllaKallorHavsbassangHuvudaro_PLC5 (228 kB)
Tabellen Atmosfärsdeposition N och P innehåller tre flikar:

Under flik årsdep_barrskog (indata till beräkning av hyggestyphalt i södra Sverige):
1. PLC5-id
2. Årsmedelvärde för ovanstående period

Under flik årsdeposition _vatten:
1. PLC5-id
2. Årsmedelvärde för ovanstående period

Under flik månadsdepdep_vatten:
1. PLC5-id
2. Månadsmedelvärde för ovanstående period Atmosfarsdeposition_skog_vatten_PLC5 (65 kB)
Tabellen Belastning från diffusa källor på delavrinningsområdesnivå innehåller:
1. Delaro-id 2-23. Belastning från olika diffusa källor i enheten Kg/år uppdelad på bruttobelastning (BruttoBel), nettobelastning (NettoBel), bruttobelastning bakgrund (BruttoBakBel), nettobelastning bakgrund (NettoBakBel), antropogen bruttobelastning (BruttoAntBel) och antropogen nettobelastning (NettoAntBel) DiffusaKallorDelaro_PLC5 (1060 kB)
Tabellen Jordart, fosforklass och lutningsklass för jordbruksbelastning innehåller:
1. Delaro-id
2. Jordart
3. Fosforklass
4. Lutningsklass
JordbrukMetadata_PLC5 (181 kB)
Tabellen Jordbruksgrödor innehåller:
1. Delaro-id2-16. Arealer för de 15 grödoklasserna
Jordbruksgrodor_PLC5 (619 kB)
Tabellen Markanvändning innehåller:
1. Delaro-id
2-9. Arealer för de 8 markanvändningsklasserna
Markanvandning_PLC5 (808 kB)
Tabellen Medelavrinning innehåller:
1. PLC5-id
2-13. Månadsmedelvärden
14. Årsmedelvärde
Medelavrinning_PLC5 (47 kB)
Tabellen Medelhöjd innehåller:
1. Delaro-id
2. Medelhöjd Medelhojd_PLC5 (244 kB)
Tabellen Månadsfaktorer innehåller:
1. Regioner för vilken typhalterna är framtagna för
2. Månad
3-7. Månadsfaktorer
Manadsfaktorer_PLC5 (11 kB)
Tabellen PunktkällorDelaro innehåller:
1. Delaro-id 2-13. Belastning från enskilda avlopp, kommunala avloppsreningsverk (Karv) och industrier uppdelat på totalkväve (N), totalfosfor (P), bruttobelastning (BruttoBel) och nettobelastning (NettoBel) PunktKallorDelaro_PLC5 (428 kB)
Tabellen Retention N och P innehåller:
1. PLC5-id
2. N-TTS normalkörning. Används för att beräkna retention från kvävebelastning av jordbruksmark och enskilda avlopp
3. N_PLR normalkörning. Används för beräkna retention från alla övriga kvävebelastningar
4. P retention normalkörning. Används för att beräkna retention för alla fosforbelastningar
5. N-TTS bakgrundskörning. Används för att beräkna retention från kvävebelastning av jordbruksmark bakgrund
6. N_PLR bakgrundskörning. Används för beräkna retention från alla övriga kvävebelastningar
7. P retention bakgrundskörning. Används för att beräkna retention för alla fosforbelastningar
Retention_N_ P_normal_bakgrund_PLC5 (51 kB)
Tabellen StoraPunktkällor innehåller följande anläggningsuppgifter:
1. Huvudbranschkod. Enligt länsstyrelsernas databas EMIR
2. Källtyp. Uppdelat på industri och avloppsreningsverk (stora och små)
3. Anlaggnummer. Anläggningsnummer enligt EMIR
4. Anläggningsnamn
5. Ostkoordinat
6. Nordkoordinat
7. Utsläppsår
8. Delaro-id
9. Parameter
10. Värde
11. Koordinattyp. Anger om koordinaterna anger anläggningsmitt eller utsläppspunkt
12. Inland. Används för att ange om utsläppet sker direkt i havet eller ej
StoraPunktkallor_PLC5 (159 kB)
Tabellen Typhalter för skog, fjäll, öppen mark och myr innehåller:
1. Delaro-id
2-5. Typhalter Typhalt_EjHygge_PLC5 (861 kB)
Tabellen Typhalter för hyggen innehåller:
1. Delaro-id
2. Typhalt - årsmedelvärde
3-14. Typhalt - månadsmedelvärden
TyphalterHygge_PLC5 (471 kB)
Tabellerna för Utlakningskoefficient för jordbruksmark innehåller:
1. Utlakningsregion
2. Gröda
3. Jordart
4. Utlakningskoefficient
Utlakningskoefficienter_PLC5_v2 (445 kB)