Sakområde Avfall

SMED Avfall tar fram rikstäckande uppgifter om avfallsflöden (avfallsslag och mängder) och behandling av olika typer av avfall. Undersökningarna täcker in totala mängder uppkommet avfall i Sverige (53 avfallsslag) från samtliga näringsgrenar (uppdelat i 18 sektorer) samt avfall från hushåll. För behandling finns uppgifter om materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande av avfall. Därtill samlas uppgifter om förbehandling samt kapaciteter för olika behandlingsmetoder in. Förutom detta finns också data om följande: förpackningsavfall; sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier; gränsöverskridande transporter av avfall.

Uppgifterna som samlas in används av Naturvårdsverket bl.a. i Sveriges rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 EC. Rapporteringen görs vartannat år. EU använder sedan denna statistik för att följa upp utvecklingen inom avfallshanteringen på EU-nivå.

Uppgifter som samlats in används också för att följa upp de nationella miljömålen kopplade till avfall och för att ge en bättre bild av prioriterade avfallsströmmar t.ex. textilier, matavfall, byggavfall och elektronikavfall.

Uppgifter från avfallsstatistiken används också i olika forskningsprojekt, t.ex. i pågående projekt inom Re:Source.