Sakområde Farliga ämnen

SMED Farliga ämnen ansvarar för granskning och rapportering av 91 ämnen till luft, vatten och avfall från punktkällor i enlighet med EU förordningen över PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). Exempel på ämnen som ingår är växthusgaser, tungmetaller och pesticider. Industrier med utsläpp eller kapacitet över vissa tröskelvärden ingår i rapporteringen. SMED Farliga ämnen bistår dessutom Naturvårdsverket på internationella möten som berör PRTR. Data från PRTR ska vara tillgängliga för allmänheten, därför finns webbplatsen UTIS (Utsläpp i siffror), som innehåller data som har rapporterats i enlighet med PRTR.

SMED Farliga ämnen genomför också utvecklingsprojekt som rör farliga ämnen i syfte att förbättra den svenska rapporteringen, bidra till den internationella rapporteringen samt att utveckla UTIS (Utsläpp i siffror). Just nu är utsläpp från diffusa källor ett aktuellt område inom PRTR, som ska ingå i rapporteringen, men där det idag saknas data och metodik. Mer information om PRTR finns på http://prtr.ec.europa.eu/.