Sakområde Vatten

SMED Vatten ansvarar för att på uppdrag av såväl Havs och Vattenmyndigheten som Naturvårdsverket ta fram dataunderlag till rapporteringar av utsläpp till vatten och belastning på havet av näringsämnen, organiska miljögifter och metaller. Rapporteringarna görs regelbundet till HELCOM, OSPAR och EEA (European Environment Agency). Rapporteringar görs också om efterlevnaden av EU:s avloppsdirektiv respektive slamdirektiv.

SMED Vatten utför och har utfört många utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra beräkningsmetoderna och modellerna, ta fram mer information om metallbelastning, samt ta fram bättre data om utsläpp från enskilda avlopp och reningsverk.

Dessutom har SMED Vatten ansvarat för den fördjupade uppföljningen av miljömålet ’Ingen övergödning’ genom att ta fram konsistenta tidsserier av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för åren 1995, 2000, 2005 och 2009.