Sakområde Luft och klimat

Sedan år 2001 har SMED Luft arbetat på uppdrag av Naturvårdsverket för att ta fram, beräkna och sammanställa allt underlag till dels Sveriges klimatrapportering till FN:s klimat­konvention (UNFCCC) och till EU Kommissionen, dels Sveriges rapportering till FN:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar – UNECE CLRTAP. Den senare omfattar också rapporteringen till EU:s direktiv om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (NOX, SO2, NMVOC och NH3) – det så kallade ”takdirektivet”.

Rapporteringen till såväl UNFCCC som till CLRTAP genomförs varje år. Rapporteringen omfattar alla år från och med basåret 1990 fram till senaste utsläppsåret. Data rapporteras för samtliga samhällssektorer (Energi, Industri, Lösningsmedel och produktanvändning, Jordbruk, Skog och skogsmark, Avfall), fördelade på ett mycket stort antal undersektorer.

Varje år genomför SMED parallellt med själva rapporteringsarbetet en rad utvecklings- och utredningsprojekt som syftar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten i Sveriges rapportering. Detta styrs av de internationella riktlinjer som finns samt årligen återkommande externa såväl nationella som internationella granskningar av Sveriges utsläppssiffror.

De data SMED tar fram används också för den nationella och regionala miljömåls­uppföljningen (Begränsad klimatpåverkan, Frisk Luft m fl), bland annat genom att SMED varje år bryter ned de beräknade nationella utsläppen till läns- och kommunnivå, ända ned till 1×1 km-upplösning.

SMED bistår genom flera av sina experter även Naturvårdsverket i internationella förhandlingar rörande internationella avtal för begränsningar av utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar.